Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti​​ stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

Ministar zdravlja donosi

Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru

Naredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 39/2020 od 21.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima – kada​​ se istovremeno okuplja više od pet lica.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, na javnim mestima u zatvorenim prostorima i u službenim prostorijama dozvoljeno je istovremeno okupljanje najviše do 50 lica – ako okupljanje organizuje nadležni državni organ, organ​​ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave u cilju nesmetanog rada i preduzimanja mera usmerenih na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i ako su u pripremi i za vreme okupljanja primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove.

2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru broj („Službeni glasnik RS”, broj 30/20).

4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 512-02-9/17/2020-01

U Beogradu, 21. marta 2020. godine

Ministar,

dr​​ Zlatibor Lončar, s.r.