Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i​​ člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

Ministar zdravlja donosi

Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru

Naredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 100/2020 od 16.7.2020. godine, a stupila je na snagu 17.7.2020.

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 10 lica, s​​ tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.

2. Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS”, br. 83/20 i 84/20).

4. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 512-02-9/30/2/2020-01

U Beogradu, 16. jula 2020. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.