Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11, u daljem tekstu: Zakon), državni praznik Republike Srbije je Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se praznuje 11. novembra.

Ove godine, ovaj dan državnog praznika pada u petak. Toga dana ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, dužni su da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga, i na dan državnog praznika, ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga, nastale štetne posledice za građane i državu. Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i na dan državnog praznika.

U petak 11. novembra, zaposleni imaju pravo da odsustvuju sa rada, i za taj dan odsustva ostvaruju naknadu zarade, a ukoliko na taj dan imaju obavezu da rade, zbog potrebe posla, pored zarade za rad na taj dan imaju pravo i na uvećanje zarade za rad na dan praznika. Konkretno:
1) Zaposleni u privrednim društvima, za vreme odsustva sa posla na dan praznika, ostvaruju pravo na naknadu zarade, u skladu sa članom 114. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), u visini svoje prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, dakle za period novembar 2015. – oktobar 2016. godine;
2) Državni službenici i nameštenici ostvaruju naknadu plate u skladu sa Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 63/06 – ispr., 115/06 – ispr., 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), koji u članu 32. propisuje da državni službenik i nameštenik koji nije radio na dan praznika koji je po zakonu neradan dan, ima pravo na naknadu plate u visini plate kao da je radio;
3) Zaposleni u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ostvaruju naknadu plate na dan praznika u skladu sa Zakonom o radnim odnosima u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – odluka USRS, 79/05 – dr. zakon, 81/05 – ispr. dr. zakona, 83/05 – ispr. dr. zakona i 23/13 – odluka US), gde je članom 37. stav 3. propisano da se plata prima i za dane praznika za koje je predviđeno da se ne radi;
4) Zaposleni u javnim službama (zdravstvo, školstvo i sl.), agencijama, ustanovama i kod drugih korisnika javnih sredstava, ostvaruju naknadu plate za odsustvovanje na dan praznika u skladu sa opštim propisima o radu, dakle u skladu sa članom 114. Zakona o radu.

U posebnom slučaju, ako zaposleni umesto korišćenja neradnog dana mora da radi na dan praznika, za časove rada na dan praznika, osim zarade ostvaruje i uvećanje zarada od najmanje 110%, koje se obračunava na osnovnu zaradu zaposlenog.